دانش هارمونی

آکورد -۳ ( انواع آکورد ها و طریقه ساختن آنها )

انواع آکورد ها و طریقه ساختن آنها:  

 

در این بخش به معرفی انواع آکورد ها و طریقه ساختن آنها می پردازیم. 

 28 آکوردی که در اینجا معرفی میکنیم شامل آکورد های مطبوع ، نامطبوع و همچنین تعدادی از آکوردهای مدرن میشود. پس از اینکه ساختن هر آکورد را فراگرفتید لازم است آن آکورد را در گامهای مختلف و روی درجات مختلف گام اجرا کرده و سعی کنید با صدای آن آشنا شوید. در ادامه مطالب و در بخش های بعدی نحوه بکاربردن آکوردها را در حالات مختلف خواهید آموخت.

 

۱- آکورد ماژور ( بزرگ ) علامت اختصاری M  

 

از قرار گرفتن یک سوم بزرگ و یک سوم کوچک روی نت پایه ایجاد میشود. 

 

مثال : ر  ماژور ( DM  یا D )   

 

                      

                                                                                      

2 -آکورد مینور ( کوچک ) علامت اختصاری m  

 

این آکورد از قرار گرفتن یک فاصله سوم کوچک و یک فاصله سوم بزرگ ، روی پایه ایجاد می شود. 

 

یاداوری : هر فاصله سوم بزرگ شامل 4 نیم پرده و هر فاصله سوم کوچک شامل 3 نیم پرده است.  

توجه : اعداد نوشته شده در بین نتهای آکورد در کلیه مثالهای این بخش همان تعداد نیم پرده های بین آن دو نت آکورد است. 

 

                            

3- آکوردهای دومینانت هفتم ( seventh chords ):

به ادامه مطلب دقت کنید.....انواع آکورد ها و طریقه ساختن آنها:  

 

در این بخش به معرفی انواع آکورد ها و طریقه ساختن آنها می پردازیم. 

 28 آکوردی که در اینجا معرفی میکنیم شامل آکورد های مطبوع ، نامطبوع و همچنین تعدادی از آکوردهای مدرن میشود. پس از اینکه ساختن هر آکورد را فراگرفتید لازم است آن آکورد را در گامهای مختلف و روی درجات مختلف گام اجرا کرده و سعی کنید با صدای آن آشنا شوید. در ادامه مطالب و در بخش های بعدی نحوه بکاربردن آکوردها را در حالات مختلف خواهید آموخت.

 

۱- آکورد ماژور ( بزرگ ) علامت اختصاری M  

 

از قرار گرفتن یک سوم بزرگ و یک سوم کوچک روی نت پایه ایجاد میشود. 

 

مثال : ر  ماژور ( DM  یا D )   

 

                      

                                                                                      

2 -آکورد مینور ( کوچک ) علامت اختصاری m  

 

این آکورد از قرار گرفتن یک فاصله سوم کوچک و یک فاصله سوم بزرگ ، روی پایه ایجاد می شود. 

 

یاداوری : هر فاصله سوم بزرگ شامل 4 نیم پرده و هر فاصله سوم کوچک شامل 3 نیم پرده است.  

توجه : اعداد نوشته شده در بین نتهای آکورد در کلیه مثالهای این بخش همان تعداد نیم پرده های بین آن دو نت آکورد است. 

 

                            

3- آکوردهای دومینانت هفتم ( seventh chords ): 

 

 چنانچه به هریک از آکوردهای ماژور و مینور یک فاصله سوم کوچک اضافه شود آکورد هفتم بدست می آید، بدیهی است که نت چهارم آکورد در فاصله هفتم کوچک از نت پایه قرار دارد.  

 

             

در مثال فوق ابتدا فاصله سوم کوچک اضافه شده ( la-do ) ابتدا به آکورد D ( رماژور) اضافه شده که در نتیجه آکورد رماژور هفتم ایجاد شده است و سپس به آکورد Dm ( رمینور ) اضافه شده و آکورد رمینور هفتم را ایجاد نموده است. 

 

4- آکوردهای ماژور هفتم ( major seventh ) : 

 

چنانچه به آکورد ماژور یک فاصله سوم بزرگ اضافه شود، آکورد ماژور هفتم بدست می آید.  

در اینصورت فاصله نت چهارم با نت پایه نیم پرده خواهد بود و فاصله نت پایه تا نت چهارم فاصله هفتم افزوده میباشد. 

     

           

5- آکورد مینور هفتم با پنجم کاسته (آکورد های مینور هفت-پنج): 

 

اگر تمام فواصل آکورد ماژور هفتم را نیم پرده کوچک کنیم یا به عبارت دیگر تمام نتهای آکورد ماژور هفتم را بجز پایه نیم پرده پائین بیاوریم، آکورد مینور هفت - پنج ( مینور هفتم با فاصله پنجم کاسته ) را تشکیل داده ایم. 

         

           

 

6- آکوردهای معلق ( suspended chords ): 

 

این آکورد از ترکیب یک فاصله چهارم درست و یک فاصله پنجم درست بدست می آید.به عبارتی دیگر هرگاه دو نت را با فواصل چهارم درست و پنجم درست روی پایه قرار دهیم آکورد معلق یا ساسپند بدست خواهد آمد. 

در مثال زیر ملاحظه میفرمائید که نت sol  با نت پایه ( re ) فاصله چهرم درست دارد و نت la هم با پایه در فاصله پنجم درست قراردارد که پس از روی هم قرارگرفتن این سه نت آکورد معلق re یا آکورد  REsus4 تشکیل گردیده است. 

  

    

7- آکوردهای ساسپند هفتم (seventh suspended fourth ): 

 

     هرگاه به آکورد ساسپند یک فاصله سوم کوچک اضافه شود ، آکورد ساسپند هفتم بدست می آید. نت چهارم اضافه شده به فاصله هفتم کوچک از پایه خواهد بود. 

 

          

            

۸- آکوردهای افزوده ( Augmented chords ): 

 

اگر پنجم آکورد ماژور را نیم پرده بالا ببریم آکورد افزوده را ایجاد کرده ایم. این آکورد از روی هم قرار گرفتن دو فاصله سوم بزرگ روی هم تشکیل میشود.در آکورد افزوده نت سوم آکورد با نت پایه فاصله سوم یزرگ دارد و نت پنجم آکورد با نت پایه در فاصله پنجم افزوده قرارگرفته است. 

علامت اختصاری این آکورد Aug و  یا +5 و یا #5 میباشد. 

 

                

 

 

 

۹-آکوردهای هفتم افزوده ( Augmented seventh ) : 

 

 با اضافه کردن یک فاصله سوم کوچک به آکورد افزوده ، آکورد افزوده هفتم ایجاد می شود. 

 

     

10- آکوردهای کاسته ( Diminished chords ) : 

 

برای بدست آوردن آکورد کاسته میتوان پنجم آکورد مینور را نیم پرده پائین آورد یا اینکه سوم و پنجم آکورد ماژور را هرکدام نیم پرده پائین بیاوریم. 

 

                          

                                                                    

11- آکوردهای کاسته هفتم : 

 

این آکورد پس از اضافه شدن یک فاصله سوم کوچک به آکورد کاسته بدست می آید. 

  

              

 

 

 12- آکورد های هفت - پنج ( seventh flatted fifth chords ): 

 

چنانچه از فواصل پنجم و هفتم در آکوردهای ماژور هفتم ، نیم پرده کم کنیم ، آکورد هفت پنج ( هفتم با پنجم کاسته ) بدست می آید. 

 

                

 

13- آکوردهای مینور ماژور هفت : چنانچه یک فاصله سوم بزرگ به آکوردهای مینور اضافه شود آکوردهای مینور ماژور هفت بدست می آید. 

 

                  

14- آکوردهای مینور ششم ( minor sixth chords ) : 

 

هرگاه نتی با فاصله ششم بزرگ از نت پایه را به آکورد مینور اضافه کنیم آکورد مینور ششم را ایجاد کرده ایم. 

 

                      

15-آکوردهای کامل پنجم ( perfect fifth chords ) :  

 

اگر فاصله سوم را در آکوردهای ماژور یا مینور حذف کنیم ( حذف سوم آکورد ) ، آکورد کامل پنجم بدست می آید . 

 

     

16- آکوردهای نهم ( ninth chords ): 

 

این آکورد را با اضافه کردن یک سوم بزرگ به آکورد های دومینانت هفتم ، بدست می آوریم. 

 

        

17- آکوردهای اتنیک یا انیسون ( ethnic chords ) : 

 

این آکورد از فواصل اول و هشتم تشکیل شده است. 

 

                    

18- آکوردهای هفتم با نهم کاسته : 

( seventh chords with flatted ninth ) 

 

این آکورد از اضافه نمودن یک سوم کوچک به آکورد دومینانت هفتم ( ماژور ) بدست می آید . 

 

        

    

19- آکوردهای افزوده هفتم ( Augmented seventh chords ): 

 

اگر نت سوم از آکورد هفت - نه را نیم پرده بالا ببریم یا به عبارتی دیگر چنانچه به آکوردهای اقزوده یک فاصله دوم بزرگ و یک فاصله سوم کوچک اضافه کنیم ، آکورد افزوده هفتم بدست می آید. 

این آکورد معادل آکورد افزوده نهم است که فاصله نهم آن نیم پرده پائین آمده باشد، به همین خاطر در برخی موارد این آکورد را با علامت Aug-9 نشان میدهند. 

 

             

       

 

 20-آکوردهای افزوده نهم : 

 

هرگاه به آکوردهای افزوده یک فاصله دوم بزرگ و یک فاصله سوم بزرگ بیافزائیم آکوردهای نهم افزوده بدست می آید. 

 

           

21- آکوردهای ماژور نهم: 

 

چنانچه به آکوردهای ماژور یک فاصله سوم بزرگ ( چهار نیم پرده ) ویک فاصله سوم کوچک (سه نیم پرده ) اضافه شود ، آکوردهای ماژور نهم بدست می آید . به عبارت دیگر چنانچه به آکوردهای ماژور هفتم یک فاصله سوم کوچک اضافه شود ، آکورد های ماژور نهم بدست می آید. 

 

               

22- آکوردهای مینور نهم : 

 

این آکورد با اضافه شدن یک فاصله سوم بزرگ به آکوردهای مینور هفتم ایجاد میگردد. 

 

        

 

              

۲۳- آکوردهای افزوده نهم ( Augmented ninth chords ): 

 

چنانچه به آکوردهای افزوده یک فاصله دوم و یک فاصله سوم بزرگ اضافه کنیم ، آکوردهای افزوده نهم بدست می آید . 

 

            

24- آکوردهای 5+2+1 : 

 

این آکورد از ترکیب فواصل اول و دوم و پنجم تشکیل میشود . به عبارت دیگر این آکورد با کاستن نت وسط آکورد ماژور ایجاد می شود. 

              

25- آکوردهای ماژور هفتم افزوده : 

 

چنانچه فاصله پنجم یک آکورد ماژور هفتم ، نیم پرده کروماتیک افزایش یابد به آکورد ماژور هفتم افزوده تبدیل می گردد. 

              

26- آکوردهای ماژور هفتم با فاصله یازدهم افزوده :  

( major seventh sharp elevent ) 

 

اگر یک فاصله سوم بزرگ به آکورد ماژور اضافه شود ، آکورد ماژور هفتم بدست می آید، حال اگر یک فاصله سوم کوچک هم اضافه کنیم ، آکورد نهم و اگر به آکورد اخیر یک فاصله سوم بزرگ هم اضافه شود ، آکورد ماژور هفتم با فاصله یازدهم افزوده تشکیل می شود . 

  

               

  

27- آکوردهای مازور + فاصله نهم (  major add ninth chords ) : 

 

این آکورد با افزودن یک فاصله نهم بزرگ به آکورد ماژور ایجاد می شود . 

 

                   

28-آکورد شش - نه : 

 اگر در آکورد های ماژور + فاصله نهم ، فاصله نت آخر را نیم پرده افزایش دهیم اکورد شش - نه بدست خواهد آمد . 

         

- آکورد های شماره 18 به بعد در دسته آکورد های مدرن قرار می گیرند. 

در میان آکوردهای معرفی شده فوق تعدادی از آنها کاربرد کمتری نسبت به بقیه دارند ولی برای تکمیل شدن مطلب به آنها نیز اشاره شده است.

نظرات (5)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
خسته نباشید
خیلی عالی بود
پنج‌شنبه 8 مرداد 1388 ساعت 23:41
امتیاز: 3 0
واقعا این همه آکورد رو باید یاد گرفت ؟ کاربرد هم داره ؟
منظورم اینه که اگه همه ی اینا رو بلد نباشیم چه مشکلی
به وجود می آد؟
سه‌شنبه 13 مرداد 1388 ساعت 11:57
امتیاز: 0 0
پاسخ:
با سلام
خیلی از این آکوردها کاربرد داره و بعضی هاش هم کمتر کاربرد داره .
در ادامه مطالب بیشتر با این آکوردها و کاربردهاشون آشنا میشید .
این مطلب رو به خاطر کامل شدن موضوع مفصل عرض کردم و میتونید به عنوان مرجع انواع آکورد بهش نگاه کنید.
باتشکر - کیا
خسته نباشی
وبلاگتون خیلی مفید خیلی زحمت کشیدید
واقعا دستتون درد نکنه
شنبه 17 مرداد 1388 ساعت 16:52
امتیاز: 0 0
محشر بود خسته نباشی استاد
پنج‌شنبه 29 مرداد 1388 ساعت 15:29
امتیاز: 0 0
سلام خسته نباشید .
خیلی عالی بود اگه ممکنه یه کم فرم های موسیقی رو هم توضیح بدید ممنونم
پنج‌شنبه 19 شهریور 1388 ساعت 21:08
امتیاز: 1 0
پاسخ:
سلام
در مورد فرم های موسیقی هم در ادامه مطالب وبلاگ حتما توضیح میدیم. صبور باشید !!